Lagändring för karensdagar 2019

Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom av ett karensavdrag. Lagändringen innebär att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda.


Karensdag – allt från bara någon timme till flera dagar

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från bara någon timme till flera dagar.
För en anställd som blir sjuk under arbetsdagen räknas karensen på den tid som återstår av arbetsdagen, och den anställde får sjuklön nästa dag om han fortfarande är sjuk.
Om den anställde exempelvis insjuknar på arbetet kl 16.00 och hans arbetsdag slutar kl 17.00, innebär det att hans karensdag blir en timme, dvs löneavdraget blir för en timme.

Det finns också fall där man arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, då dagens system innebär att karensdagen slår mycket hårt. Om man har tre olika arbetsgivare och är sjuk tisdag, onsdag och torsdag och skulle ha arbetat en dag var hos sina arbetsgivare innebär systemet med karensdag att personen ifråga drabbas av tre karensdagar.

Karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Enligt dagens regler betalas inte någon sjuklön ut för karensdagen. De nya reglerna om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Syftet med nya reglerna

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.
Observera att karensavdraget ska göras från sjuklönen.
Karensavdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Så räknar du ut karensavdraget

Malva tjänar 100 kr/ timme och har en avtalad tjänstgöringsgrad på 100% fördelat på 40 timmar per vecka och 8 timmar per dag. Hon insjuknar på tisdagen kl 11.00, efter att ha arbetat 3 timmar. Sjuklön per timme: 100 kr x 80% = 80 kr Sjuklön på en genomsnittlig vecka = 80% x (40 h x 100 kr) = 3 200 kr Karensavdrag = 20% x 3 200 = 640 kr

Exempel på hur du räknar ut lön
Malva ska ha betalt för de 3 timmar hon arbetade under tisdagen (3 h x 100 kr = 300 kr). Dessutom ska hon ha sjuklön för 5 timmar på tisdagen (5 h x 80 kr = 400 kr). Från hennes sjuklön ska vi dock göra ett karensavdrag, men eftersom karensavdraget är högre än sjuklönen så kan vi inte dra av hela karensavdraget under första dagen.
Dag 1: Malva får betalt för de timmar hon arbetat med 300 kr. Karensavdraget blir 400 kr under första dagen (vilket motsvarar det belopp hon fick i sjuklön, se ovan). Kvar i karensavdrag efter dag 1 är 640 kr – 400 kr = 240 kr.
Malva är fortsatt sjuk även under onsdagen då hon skulle ha arbetat 8 timmar. Sjuklönen för dag 2 är 8 h x 80 kr = 640 kr.
Dag 2: Eftersom sjuklönen är 640 kr för denna dag och vi har 240 kr kvar av karensavdraget ska vi minska Malvas sjuklön med 240 kr. Ett helt karensavdrag i sjukperioden har då gjorts och Malva får sjuklön med 400 kr för dag 2 i sjukperioden (640 kr – 240 kr).